TYLDA

Realizowane projektyTYLDA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w celu opracowania urządzenia telematycznego wraz z systemem IT" w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnego systemu z dziedziny telemetyki. Dzięki realizacji projektu Spółka będzie w stanie wdrożyć na rynek terminal telematyczny będący hybrydą autoalarmu oraz zaawansowanego terminala GPS/GSM wspomagającego procesy logistyczne.

Całkowita wartość projektu: 3 054 432,00 PLN
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 078 113,60 PLN 

Szanowni Państwo,

Tylda Sp. z o.o. od września 2012r będzie realizować  projekt

„ Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
z Partnerami”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-006/12

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

back