TYLDA

Realizowane projekty

 

Szanowni Państwo,

Tylda Sp. z o.o. od września 2012r będzie realizować  projekt

„ Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych
z Partnerami”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-006/12

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

back